Data Reviewer 工具箱许可

工具集/工具BasicStandardAdvanced
创建检查器会话需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)
删除检查器会话需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)
执行检查器批处理作业需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)
地理数据库方案比较需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)
写入数据质量检查统计表需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)需要 数据检查器 (Data Reviewer)
9/9/2014